top of page

PRODA ENDÜSTRİYEL TASARIM BİLİŞİM DANIŞMANLIK SAN. TİC. LTD. ŞTİ
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

İşbu Aydınlatma Metni, PRODA Endüstriyel Tasarım Bilişim Danışmanlık San. Tic. Ltd. Şti olarak bizimle herhangi bir yolla irtibata geçmeniz halinde edindiğimiz kişisel verilerinizin işlenmesine ve korunmasına ilişkin sizi bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. 

İşbu Aydınlatma Metni’nde tanımlanmayan ifadelerin yorumlanmasında, 

www.uxspring.com/privacy-policy

ve/veya

www.uxpmturkiye.com/kvkk-politikamız 

linkinden ulaşabileceğiniz “Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası”nda (“KVKK Politikamız”) yer alan tanımlar dikkate alınacaktır.

VERİ SORUMLUSU HAKKINDA BİLGİLENDİRME
PRODA Endüstriyel Tasarım Bilişim Danışmanlık San. Tic. Ltd. Şti olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca Veri Sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizi ilgili mevzuata uygun olarak işlediğimizi bilginize sunarız.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI
Şirketimiz Kişisel Verilerinizi belli, açık ve meşru amaçlarla ve Kişisel verilerin Korunması Kanunu (“KVKK Kanunu”)’nun 5. ve 6. maddelerine uygun olarak, aşağıda sayılan amaçlarla işlenebilmektedir: 

Bilgi güvenliği süreçlerinin oluşturulması, yürütülmesi ve denetimi
Çağrı merkezi ve uzaktan destek hizmetlerinin sağlanması, çağrı sayısı ve içerik takibi
Çalışan faaliyetlerinin takibi ve denetimi 
Çalışan memnuniyeti ve bağımlılığı süreçlerinin planlanması ve yürütülmesi
Çalışan Performans Değerlendirme Süreçlerinin oluşturulması ve yürütülmesi
Çalışan/stajyer adaylarının başvuru süreçlerinin oluşturulması ve yürütülmesi
Çalışan/stajyer seçme ve yerleştirme süreçlerinin oluşturulması ve yürütülmesi
Çalışanlar için yan haklar ve menfaatlerin planlanması ve ilgili süreçlerin yürütülmesi
Çalışanlara kullanıcı hesabı, e-posta adresi açılması, şirket içi kimlik ve yemek kartı verilmesi
Çalışanların bilgiye erişim yetkilerinin planlanması ve yürütülmesi
Denetim/etik kurallara ilişkin faaliyetlerin yürütülmesi
Finans ve Muhasebe işlerinin planlanması, takibi ve denetimi
Fiziksel mekan güvenliğinin temini ve takibi
Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesiİnsan kaynakları süreçlerinin oluşturulması ve yönetilmesi
İş ilişkisinin/sözleşmesinin kurulması, yürütülmesi, sonlandırılması ve İş Sözleşmesi ile ilgili mevzuattan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi
İş ortakları ve/veya tedarikçilerin bilgiye erişim yetkilerinin planlanması ve yürütülmesi
Kişisel veri güvenliği politika ve prosedürlerinin oluşturulması, takibi ve denetimi
Mal/hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin oluşturulması, yürütülmesi ve denetimi
Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin oluşturulması, yürütülmesi ve denetimi
Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi,
Müşterilere teknolojik tabanlı hizmet sunulması,
Pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi ve sonuçların değerlendirilmesi
Reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi
Risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi
Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi
Sosyal sorumluluk ve sivil toplum aktivitelerinin organize edilmesi ve yürütülmesi
Sözleşmelerin süreçlerinin yürütülmesi, sözleşmelerin akdedilmesi ve ifası,
Sponsorluk faaliyetlerini yürütülmesi
Sunulan ürün ve hizmetler özelinde, sistemlere kullanıcı tanımlamalarının yapılması, 
Şirket çalışanlarının ulaşım organizasyonunun planlanması, icrası ve Şirket araçlarının takibi  
Şirket içi veya şirket dışı eğitim faaliyetlerinin planlanması ve icrası Şirket tarafından düzenlenen organizasyon ve etkinlik süreçlerinin planlanması ve yönetimi Şirket/Ürün/Hizmetlere bağlılık süreçlerinin oluşturulması, yürütülmesi ve değerlendirilmesi
Şirketler ve ortaklık hukuku işlemlerinin gerçekleştirilmesi
Talep ve şikayetlerin yönetimi
Ticari faaliyetlerin ve ticari ilişkilerin planlanması ve mevzuata uygun yürütülmesi
Ücret politikasının oluşturulması ve yönetimi Ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin oluşturulması ve yürütülmesi
Ürün/hizmetlerin satış ve pazarlaması için pazar araştırması faaliyetlerinin yürütülmesi ve değerlendirilmesi
Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini Verilerin doğru ve güncel olmasının sağlanması
Yatırım süreçlerinin yürütülmesi
Yetkili kişi, kurum, kuruluşlara mevzuat gereği bilgi verilmesi
Yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi
Yürürlükte bulunan herhangi bir mevzuatın getirdiği yükümlülüğün yerine getirilmesi
Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi 

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI
Kişisel Verileriniz, KVKK Politikamızın 6.1. ve 6.2. maddeleri ile Kanun’un 8., 9. ve sair maddelerinde yer alan esas ve yükümlülüler doğrultusunda, Bankalar ve Finans Kuruluşları, Danışmanlar, Denetim Firmaları, Hizmet alının Firmalar, İş Ortakları (mevcut ve potansiyel), İştirakler, Kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları, Müşteriler (mevcut ve potansiyel), pay sahipleri, şirket yetkilileri, tedarikçiler ve yargı merci ve kamu otoritelerine, aşağıdaki şartlarla aktarılmaktadır:

Yurtiçinde Aktarım
Şirketimiz, Kişisel Verileri ve Özel Nitelikli Verileri, Kanun’un 8. maddesinde öngörüldüğü şekilde;
KVKK Politikamızın, Kişisel Veriler için 4.2.1. maddesinde ve Özel Nitelikli Kişisel Veriler için ise (yeterli önlemlerin alınmış olması kaydıyla) 4.2.2. maddesinde saydığımız istisnai hallerden herhangi birinin varlığı halinde açık rıza aranmaksızın,
KVKK Politikamızın 4.2.1. ile 4.2.2. maddelerinde saydığımız istisnai hallerin var olmadığı hallerde ise Veri Konusu Kişinin açık rızasının alınması şartıyla,
yurtiçinde üçüncü bir tarafa, yukarıda sayılan herhangi bir amaç uyarınca, aktarabilecektir. 

Yurtdışına Aktarım
Şirketimiz, Kişisel Verileri ve Özel Nitelikli Verileri, Kanun’un 9. maddesinde öngörüldüğü şekilde;
KVKK Politikamızın, Kişisel Veriler için 4.2.1. maddesinde ve Özel Nitelikli Kişisel Veriler için ise (yeterli önlemlerin alınmış olması kaydıyla) 4.2.2. maddesinde saydığımız istisnai hallerden herhangi birinin varlığı halinde ve Kişisel Verinin aktarılacağı yabancı ülkede;
Yeterli korumanın bulunması, 
Yeterli korumanın bulunmaması durumunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmeleri ve KVKK Kurulu’nun izninin bulunması,
şartıyla, açık rıza aranmaksızın,
Yukarıda (i) bendinde sayılan şartların sağlanamadığı hallerde ise Veri Konusu Kişinin açık rızasının alınması şartıyla,
yurtdışında üçüncü bir tarafa, yukarıda sayılan herhangi bir amaç uyarınca, aktarabilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ ve HUKUKİ SEBEBİ
Kişisel Verileriniz, Şirketimiz ile herhangi bir yolla irtibata geçmeniz halinde (kullanıcı deneyimi araştırmaları kapsamında katılımcı olunulması, internet sitesinin ziyaret edilmesi, başvuru formlarının doldurulması, üye olunması, çağrı merkezinin aranması, Şirketin fiziken ziyaret edilmesi, Şirket tarafından düzenlenen ya da desteklenen etkinliklere katılınması vb.), otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle, ofisimiz, çağrı merkezimiz, internet sitemiz, sosyal medya ve dijital mecralarımız, iş ortaklarımız ve benzeri vasıtalarla, yazılı, sözlü, elektronik yollarla, görüntü/ses kaydı ile veya fiziksel olarak Veri Konusu Kişi ile karşı karşıya gelmek suretiyle toplamaktadır. 
Şirketimize ait ürün ve hizmetlerden faydalandığınız sürece, toplanan Kişisel Verileriniz işlenebilecek ve verilerinizin doğruluğunu ve güncelliğini sağlamak amacıyla, gerektiğinde güncellenebilecektir.
Kişisel Verileriniz, KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında ve işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla toplanmaktadır.

YASAL HAKLARINIZ 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca; 
a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,  
b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,  
c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,  
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,  
e) İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde, kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,  
f) Kişisel verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,  
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme,  
haklarına sahipsiniz.  

Gerek yasal taleplerinizi, gerek Kişisel Verilerinizin İşlenmesi ve Korunması hakkındaki tüm sorularınızı, Başvuru Formu linkinde bulunan Başvuru Formu’nu, formda belirtilen şekilde doldurup Şirketimize iletebilirsiniz. Şirketimiz, Başvuru Formu’nda belirtilen sürelerde size geri dönüş yapacaktır. Şirketimiz, işbu Aydınlatma Metnini, yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutar. Bu maksatla yapılacak güncellemeler, www.uxspring.com ve/veya www.uxpmturkiye.com web sitesi üzerinden duyurulacaktır.

bottom of page